Μπορούμε να πάρουμε αρκετές πληροφορίες για τον σκληρό μας δίσκο από γραμμή εντολής.

Θα πρέπει αρχικά να εγκαταστήσουμε το παρακάτω εργαλείο:

apt-get install smartmontools

Τέλος εκτελούμε την εντολή που ακολουθεί αλλάζοντας το /dev/sda σε αυτό του δίσκου που μας ενδιαφέρει να πάρουμε πληροφορίες:

smartctl --xall /dev/sda

Οι πληροφορίες που θα πάρουμε θα είναι:

Device Statistics (GP Log 0x04)
Page Offset Size     Value Description
 1 ===== =        = == General Statistics (rev 2) ==
 1 0x008 4       3878 Lifetime Power-On Resets
 1 0x010 4       5007 Power-on Hours
 1 0x018 6   13095790289 Logical Sectors Written
 1 0x020 6    677113980 Number of Write Commands
 1 0x028 6    6489046492 Logical Sectors Read
 1 0x030 6     74059526 Number of Read Commands
 4 ===== =        = == General Errors Statistics (rev 1) ==
 4 0x008 4        0 Number of Reported Uncorrectable Errors
 4 0x010 4        0 Resets Between Cmd Acceptance and Completion
 6 ===== =        = == Transport Statistics (rev 1) ==
 6 0x008 4      23933 Number of Hardware Resets
 6 0x010 4      10275 Number of ASR Events
 6 0x018 4        0 Number of Interface CRC Errors
 7 ===== =        = == Solid State Device Statistics (rev 1) ==
 7 0x008 1        0 Percentage Used Endurance Indicator

SATA Phy Event Counters (GP Log 0x11)
ID   Size   Value Description
0x0001 4      0 Command failed due to ICRC error
0x0004 4      0 R_ERR response for host-to-device data FIS
0x0007 4      0 R_ERR response for host-to-device non-data FIS
0x0008 4      0 Device-to-host non-data FIS retries
0x0009 4      1 Transition from drive PhyRdy to drive PhyNRdy
0x000a 4      2 Device-to-host register FISes sent due to a COMRESET
0x000b 4      0 CRC errors within host-to-device FIS
0x000d 4      0 Non-CRC errors within host-to-device FIS
0x000f 4      0 R_ERR response for host-to-device data FIS, CRC
0x0010 4      0 R_ERR response for host-to-device data FIS, non-CRC
0x0012 4      0 R_ERR response for host-to-device non-data FIS, CRC
0x0013 4      0 R_ERR response for host-to-device non-data FIS, non-CRC

Για να δούμε μόνο την κατάσταση του δίσκου εκτελούμε:

smartctl -H /dev/sda