Πληροφορίες Μπαταρίας Laptop

Συμβαίνει να έχει περάσει καιρός που έχουμε την ίδια μπαταρία στο laptop μας και αρχίζει να μειώνεται ο χρόνος που μπορεί να το διατηρήσει ανοικτό.

Για να δούμε πληροφορίες σχετικές με την μπαταρία μας έχουμε 2 εντολές στη διάθεσή μας, τις οποίες θα δούμε παρακάτω

dmidecode

dmidecode -t 22 

μας επιστρέφει πληροφορίες όπως οι παρακάτω

SMBIOS 2.6 present.

Handle 0x0047, DMI type 22, 26 bytes 
Portable Battery 
  Location: Real 1
  Manufacturer: E-One Moli Energy
  Manufacture Date: 10/31/2006
  Serial Number: FSPK50074
  Name: MOLICEL
  Chemistry: Lithium Ion
  Design Capacity: Unknown
  Design Voltage: Unknown
  SBDS Version: SBDS Version Number
  Maximum Error: Unknown
  OEM-specific Information: 0x12345678

Handle 0x0048, DMI type 22, 26 bytes 
Portable Battery 
  Location: Real 2
  Manufacturer: E-One Moli Energy
  Manufacture Date: 10/31/2006
  Serial Number: FSPK50074
  Name: MOLICEL
  Chemistry: Lithium Ion
  Design Capacity: Unknown
  Design Voltage: Unknown
  SBDS Version: SBDS Version Number
  Maximum Error: Unknown
  OEM-specific Information: 0x12345678

Handle 0x0049, DMI type 22, 26 bytes 
Portable Battery 
  Location: Fake
  Manufacturer: -Virtual Battery 0-
  Manufacture Date: 10/31/2006
  Serial Number: Battery 0
  Name: CRB Battery 0
  Chemistry: Lithium Ion
  Design Capacity: Unknown
  Design Voltage: Unknown
  SBDS Version: SBDS Version Number
  Maximum Error: Unknown
  OEM-specific Information: 0x12345678

Handle 0x004A, DMI type 22, 26 bytes 
Portable Battery 
  Location: Location of the battery
  Manufacturer: Battery Manufacturer
  Manufacture Date: 01/01/2007
  Serial Number: Serial Number
  Name: Battery Name
  Chemistry: Nickel Cadmium
  Design Capacity: Unknown
  Design Voltage: Unknown
  SBDS Version: SBDS Version Number
  Maximum Error: Unknown
  OEM-specific Information: 0x12345678

upower

upower -i `upower -e | grep 'BAT'` 

μας επιστρέφει πληροφορίες όπως παρακάτω

native-path:     BAT0 
vendor:        [MKF_CUSTOMER] 
model:        [MKF_BASEBOARD_ID] 
power supply:     yes 
updated:       Wed 01 Jun 2016 07:51:09 PM EEST (56 seconds ago) 
has history:     yes 
has statistics:    yes 
battery 
present:       yes 
rechargeable:    yes 
state:        charging 
warning-level:    none 
energy:       0 Wh 
energy-empty:    0 Wh 
energy-full:     41.1588 Wh 
energy-full-design: 56.16 Wh 
energy-rate:     0 W 
voltage:       9.229 V 
percentage:     0% 
capacity:      73.2885% 
technology:     lithium-ion 
icon-name:     'battery-caution-charging-symbolic'