Συμβαίνει να έχει περάσει καιρός που έχουμε την ίδια μπαταρία στο laptop μας και αρχίζει να μειώνεται ο χρόνος που μπορεί να το διατηρήσει ανοικτό.

Για να δούμε πληροφορίες σχετικές με την μπαταρία μας έχουμε 2 εντολές στη διάθεσή μας, τις οποίες θα δούμε παρακάτω

dmidecode

dmidecode -t 22

μας επιστρέφει πληροφορίες όπως οι παρακάτω

SMBIOS 2.6 present.

Handle 0x0047, DMI type 22, 26 bytes
Portable Battery
	Location: Real 1
	Manufacturer: E-One Moli Energy
	Manufacture Date: 10/31/2006
	Serial Number: FSPK50074
	Name: MOLICEL
	Chemistry: Lithium Ion
	Design Capacity: Unknown
	Design Voltage: Unknown
	SBDS Version: SBDS Version Number
	Maximum Error: Unknown
	OEM-specific Information: 0x12345678

Handle 0x0048, DMI type 22, 26 bytes
Portable Battery
	Location: Real 2
	Manufacturer: E-One Moli Energy
	Manufacture Date: 10/31/2006
	Serial Number: FSPK50074
	Name: MOLICEL
	Chemistry: Lithium Ion
	Design Capacity: Unknown
	Design Voltage: Unknown
	SBDS Version: SBDS Version Number
	Maximum Error: Unknown
	OEM-specific Information: 0x12345678

Handle 0x0049, DMI type 22, 26 bytes
Portable Battery
	Location: Fake
	Manufacturer: -Virtual Battery 0-
	Manufacture Date: 10/31/2006
	Serial Number: Battery 0
	Name: CRB Battery 0
	Chemistry: Lithium Ion
	Design Capacity: Unknown
	Design Voltage: Unknown
	SBDS Version: SBDS Version Number
	Maximum Error: Unknown
	OEM-specific Information: 0x12345678

Handle 0x004A, DMI type 22, 26 bytes
Portable Battery
	Location: Location of the battery
	Manufacturer: Battery Manufacturer
	Manufacture Date: 01/01/2007
	Serial Number: Serial Number
	Name: Battery Name
	Chemistry: Nickel Cadmium
	Design Capacity: Unknown
	Design Voltage: Unknown
	SBDS Version: SBDS Version Number
	Maximum Error: Unknown
	OEM-specific Information: 0x12345678

upower

upower -i `upower -e | grep 'BAT'`

μας επιστρέφει πληροφορίες όπως παρακάτω

native-path:     BAT0
vendor:        [MKF_CUSTOMER]
model:        [MKF_BASEBOARD_ID]
power supply:     yes
updated:       Wed 01 Jun 2016 07:51:09 PM EEST (56 seconds ago)
has history:     yes
has statistics:    yes
battery
present:       yes
rechargeable:    yes
state:        charging
warning-level:    none
energy:       0 Wh
energy-empty:    0 Wh
energy-full:     41.1588 Wh
energy-full-design: 56.16 Wh
energy-rate:     0 W
voltage:       9.229 V
percentage:     0%
capacity:      73.2885%
technology:     lithium-ion
icon-name:     'battery-caution-charging-symbolic'