Ένα μειονέκτημα που παρατηρήσαμε τη νέα έκδοση LTS του Ubuntu (16.04) είναι ότι στις κάρτες δικτύου, αντί για τις κλασσικές ονομασίες eth0, eth1 κ.λ.π. δίνει τυχαίες ονομασίες του τύπου enp6s0, wlp7s0.

H αλλαγή αυτή, σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να μας μπερδέψει, έτσι στον οδηγό αυτό θα σας δείξουμε πως μπορείτε να έχετε τα κλασσικά ονόματα στις κάρτες δικτύου.

Αρχικά ανοίγετε το αρχείο /etc/default/grub με την εντολή

sudo nano /etc/default/grub

Στη συνέχεια αλλάζετε την γραμμή

GRUB_CMDLINE_LINUX=""

με την παρακάτω

GRUB_CMDLINE_LINUX="net.ifnames=0 biosdevname=0"

Ενημερώνουμε τον grub για την αλλαγή αυτή εκτελώντας

sudo update-grub

Τέλος κάνουμε μία επανεκκίνηση

sudo reboot

Μετά την επανεκκίνηση θα παρατηρήσουμε ότι οι κάρτες δικτύου μας έχουν και πάλι τις κλασσικές ονομασίες τους.