Σε περίπτωση που έχουμε μια πολύ μεγάλη βάση δεδομένων που θέλουμε να κάνουμε import στο σύστημά μας, θα ήταν καλό να έχουμε θέσει όρια αλλά και να βλέπουμε την πρόοδο του import.

Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με την χρήση της pv.

Εγκατάσταση PV

Μπορούμε να εγκαταστήσουμε την pv με την παρακάτω εντολή:

sudo apt-get install pv

Χρήση PV σε Εισαγωγή Βάσης Δεδομένων

Για να εισάγουμε την βάση παράλληλα με την pv εντολή θα πρέπει να κάνουμε χρήση του pipe ή διασωλήνωσης, όπως στο παρακάτω παράδειγμα

pv -i 1 -p -t -e -L 10m mydatadump.sql | mysql --user=root --password=mypass databasedb

Στο παραπάνω παράδειγμα πρέπει να προσέξουμε τα εξής:

  • 10m = 10 mb/second (το αλλάζουμε αναλόγως)
  • mydatadump.sql = το αρχείο της βάσης που θέλουμε να εισάγουμε
  • mypass = ο κωδικός διαχειριστή της mysql
  • databasedb = το όνομα της βάσης στην οποία θέλουμε να γίνει η εισαγωγή