Εγκατάσταση Skype for Linux Beta σε Debian 9

Η νέα έκδοση του skype για το linux έχει την επίσημη ονομασία Skype for Linux Beta.

Για να την εγκαταστήσουμε στο νέο μας Debian 9, πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

Eκτελούμε sudo su για να γίνουμε διαχειριστής του συστήματος

Στη συνέχεια προσθέτουμε το αποθετήριο του νέου skype με την παρακάτω εντολή:

echo "deb [arch=amd64] https://repo.skype.com/deb stable main" |  tee /etc/apt/sources.list.d/skype-stable.list  

και περνάμε το κλειδί του παραπάνω αποθετηρίου με τις δύο παρακάτω εντολές:

wget https://repo.skype.com/data/SKYPE-GPG-KEY  
apt-key add SKYPE-GPG-KEY  

Αν δεν έχουμε ήδη ενεργοποιήσει το https στα αποθετήρια εκτελούμε apt install apt-transport-https

Στη συνέχεια ενημερώνουμε τα αποθετήρια μας και εγκαθηστούμε το skype for linux με τις παρακάτω εντολές

apt update  
apt install skypeforlinux  

Στη συνέχεια αναζητούμε από το μενού μας το skype και το τρέχουμε.