Το mediawiki είναι ένα από πιο δημοφιλή wiki ανοικτού κώδικα.

Στον παρακάτω οδηγό θα δούμε πως μπορούμε να το εγκαταστήσουμε σε έναν cloud server, ο οποίος έχει λειτουργικό debian έκδοσης 8.

Ενημέρωση Λειτουργικού

Αρχικά επιβεβαιώνουμε ότι το λειτουργικό μας είναι πλήρως ενημερωμένο

apt-get update
apt-get upgrade
Εγκατάσταση Apache2

Πρώτο βήμα είναι η εγκατάσταση του web server μας, ο οποίος θα είναι ο γνωστός apache

apt-get install apache2

install-apache2

ενεργοποιούμε το mod_rewrite με την εντολή

a2enmod rewrite

και κάνουμε μία επανεκκίνηση τον apache

service apache2 restart
Εγκατάσταση βάσης δεδομένων mysql

Στη συνέχεια προχωράμε με την εγκατάσταση της βάσης δεδομένων

apt-get install mysql-server mysql-client

Θα μας ζητήσει έναν κωδικό του root για την διαχείριση της βάσης δεδομένων, εκεί βάζουμε έναν κωδικό που να θυμόμαστε.

install-mysql

Εγκατάσταση PHP & εξαρτήσεων

Επόμενο βήμα είναι η εγκατάσταση της php και των απαραίτητων εξαρτήσεων

apt-get install imagemagick php5 php5-intl php5-curl php5-gd php5-mysql
Εγκατάσταση του MediaWiki

Προχωράμε με την εγκατάσταση του Mediawiki, η τρέχουσα έκδοση είναι η 1.27

cd /tmp/
wget https://releases.wikimedia.org/mediawiki/1.27/mediawiki-1.27.1.tar.gz
tar -xvzf mediawiki-1.27.1.tar.gz
mv /tmp/mediawiki-1.27.1/ /srv/mediawiki
Δημιουργία Βάσης Δεδομένων

Δημιουργούμε τη νέα βάση δεδομένων μας εκτελώντας

mysql -u root -p

και στη συνέχεια

CREATE DATABASE wikidb;
CREATE USER 'wikiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'o-kodiko$-m0y';
GRANT ALL PRIVILEGES ON wikidb.* TO 'wikiuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
quit

θα λάβουμε τα παρακάτω μηνύματα

mysql> CREATE DATABASE wikidb;
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)

mysql> CREATE USER 'wikiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'o-kodiko$-m0y';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON wikidb.* TO 'wikiuser'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> quit
Bye
Δημιουργία Virtual Host

Επόμενο βήμα είναι η δημιουργία του virtual host που θα περιέχει όλες τις ρυθμίσεις για το mediawiki και αφορά τον apache.

Αρχικά ανοίγουμε ένα νέο αρχείο

nano /etc/apache2/sites-available/mediawiki.conf

Στη συνέχεια κάνουμε επικόλληση τα παρακάτω

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin admin@your-domain.gr
DocumentRoot /srv/mediawiki/
ServerName your-domain.gr
ServerAlias www.your-domain.gr
<Directory /srv/mediawiki/>
    Options +Indexes
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>
ErrorLog /var/log/apache2/your-domain.gr-error_log
CustomLog /var/log/apache2/your-domain.gr-access_log common
</VirtualHost>

απενεργοποιούμε τον default virtual host

a2dissite 000-default

και ενεργοποιούμε το νέο virtual host που δημιουργήσαμε

a2ensite mediawiki

στη συνέχεια κάνουμε ένα restart τον apache προκειμένου να ισχύσουν οι νέες ρυθμίσεις

service apache2 restart
Ρυθμίσεις MediaWiki & εγκατάσταση

Ανοίγουμε με το πρόγραμμα περιήγησης τη διεύθυνση http://your-domain.gr και πατάμε στο set up the wiki για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

 1. Επιλέγουμε την γλώσσα
 2. Εξετάζουμε στον έλεγχο αν εμφανίζεται το πράσινο μήνυμα The environment has been checked. You can install MediaWiki
 3. Συμπληρώνουμε τις πληροφορίες της βάσης δεδομένων
 4. Επιλέγουμε τις ρυθμίσεις της βάσης δεδομένων (εμείς επιλέξαμε innodb και utf-8)
 5. Συμπληρώνουμε το όνομα του Wiki μας και τα στοιχεία πρόσβασης του χρήστη που θα έχει το admin.

Στο σημείο εμείς βαρεθήκαμε τις πολλές ερωτήσεις και έτσι επιλέξαμε I'm bored already, just install the wiki

Αφού προχωρήσουμε την εγκατάσταση θα μας δώσει ένα αρχείο με ονομασία LocalSettings.php, το οποίο πρέπει να περάσουμε στον φάκελο εγκατάστασης του MediaWiki, στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι το /srv/mediawiki
Ο πιο εύκολος τρόπος να το κάνουμε αυτό, είναι να πάρουμε τα περιεχόμενα του αρχείου που είναι:

<?php
# This file was automatically generated by the MediaWiki 1.27.1
# installer. If you make manual changes, please keep track in case you
# need to recreate them later.
#
# See includes/DefaultSettings.php for all configurable settings
# and their default values, but don't forget to make changes in _this_
# file, not there.
#
# Further documentation for configuration settings may be found at:
# https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Configuration_settings

# Protect against web entry
if ( !defined( 'MEDIAWIKI' ) ) {
	exit;
}

## Uncomment this to disable output compression
# $wgDisableOutputCompression = true;

$wgSitename = "Lab.home";

## The URL base path to the directory containing the wiki;
## defaults for all runtime URL paths are based off of this.
## For more information on customizing the URLs
## (like /w/index.php/Page_title to /wiki/Page_title) please see:
## https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Short_URL
$wgScriptPath = "";

## The protocol and server name to use in fully-qualified URLs
$wgServer = "http://lab.home";

## The URL path to static resources (images, scripts, etc.)
$wgResourceBasePath = $wgScriptPath;

## The URL path to the logo. Make sure you change this from the default,
## or else you'll overwrite your logo when you upgrade!
$wgLogo = "$wgResourceBasePath/resources/assets/wiki.png";

## UPO means: this is also a user preference option

$wgEnableEmail = true;
$wgEnableUserEmail = true; # UPO

$wgEmergencyContact = "apache@lab.home";
$wgPasswordSender = "apache@lab.home";

$wgEnotifUserTalk = false; # UPO
$wgEnotifWatchlist = false; # UPO
$wgEmailAuthentication = true;

## Database settings
$wgDBtype = "mysql";
$wgDBserver = "localhost";
$wgDBname = "wikidb";
$wgDBuser = "wikiuser";
$wgDBpassword = "o-kodiko\$-m0y";

# MySQL specific settings
$wgDBprefix = "w";

# MySQL table options to use during installation or update
$wgDBTableOptions = "ENGINE=InnoDB, DEFAULT CHARSET=utf8";

# Experimental charset support for MySQL 5.0.
$wgDBmysql5 = false;

## Shared memory settings
$wgMainCacheType = CACHE_NONE;
$wgMemCachedServers = [];

## To enable image uploads, make sure the 'images' directory
## is writable, then set this to true:
$wgEnableUploads = false;
$wgUseImageMagick = true;
$wgImageMagickConvertCommand = "/usr/bin/convert";

# InstantCommons allows wiki to use images from https://commons.wikimedia.org
$wgUseInstantCommons = false;

## If you use ImageMagick (or any other shell command) on a
## Linux server, this will need to be set to the name of an
## available UTF-8 locale
$wgShellLocale = "en_US.utf8";

## Set $wgCacheDirectory to a writable directory on the web server
## to make your wiki go slightly faster. The directory should not
## be publically accessible from the web.
#$wgCacheDirectory = "$IP/cache";

# Site language code, should be one of the list in ./languages/data/Names.php
$wgLanguageCode = "en";

$wgSecretKey = "98b3a57e6be1d2bd828e9920b10fd46ff218a931014205d1b988d408e3cf5eb4";

# Changing this will log out all existing sessions.
$wgAuthenticationTokenVersion = "1";

# Site upgrade key. Must be set to a string (default provided) to turn on the
# web installer while LocalSettings.php is in place
$wgUpgradeKey = "04cdd1848e180008";

## For attaching licensing metadata to pages, and displaying an
## appropriate copyright notice / icon. GNU Free Documentation
## License and Creative Commons licenses are supported so far.
$wgRightsPage = ""; # Set to the title of a wiki page that describes your license/copyright
$wgRightsUrl = "";
$wgRightsText = "";
$wgRightsIcon = "";

# Path to the GNU diff3 utility. Used for conflict resolution.
$wgDiff3 = "/usr/bin/diff3";

## Default skin: you can change the default skin. Use the internal symbolic
## names, ie 'vector', 'monobook':
$wgDefaultSkin = "vector";

# Enabled skins.
# The following skins were automatically enabled:
wfLoadSkin( 'CologneBlue' );
wfLoadSkin( 'Modern' );
wfLoadSkin( 'MonoBook' );
wfLoadSkin( 'Vector' );


# End of automatically generated settings.
# Add more configuration options below.

αν δημιουργήσουμε το νέο αρχείο ρυθμίσεων στο τερματικό μας

nano /srv/mediawiki/LocalSettings.php

και να κάνουμε επικόλληση τα περιεχόμενα.

τέλος θα πρέπει να διορθώσουμε τον ιδιοκτήτη του αρχείο με την εντολή

chown www-data:www-data /srv/mediawiki/LocalSettings.php

μετά τα παραπάνω ανοίγουμε ξανά την διεύθυνση του mediawiki μας με το πρόγραμμα περιήγησης και αν όλα έχουν πάει καλά θα το δούμε σε πλήρη λειτουργία όπως στην παρακάτω εικόνα

mediawiki-working