Το wget είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να κατεβάσει αρχεία με τη χρήση γνωστών πρωτοκόλλων επικοινωνίας όπως HTTP, HTTPS και FTP.

Μερικές από τις δυνατότητες του wget είναι:

  • Συνέχεια σε download, το οποίο μας έμεινε στη μέση (resume)
  • Δέχεται τη χρήση wildcard χαρακτήρων για μαζικό κατέβασμα αρχείων
  • Μετατροπή των links σε αρχεία ακολουθώντας τις διευθύνσεις τους
  • Συμβατό με τις περισσότερες linux διανομές ενώ μπορεί να τρέξει και σε λειτουργικό Windows
  • Υποστηρίζει HTTP proxies
  • Υποστηρίζει HTTP cookies
  • Λειτουργία σε παρασκήνιο

Χρησιμοποιείτε από πολλούς καθώς μπορεί πολύ εύκολα να ενσωματωθεί σε scripts και σε προγραμματισμένες εργασίες cron.

Εγκατάσταση

Όπως σε κάθε οδηγό, ξεκινάμε την εγκατάσταση ενημερώνοντας το σύστημά μας με τις παρακάτω εντολές

apt-get update
apt-get upgrade

Στη συνέχεια προχωράμε με την εγκατάσταση του wget δίνοντας την παρακάτω εντολή

apt-get install wget

Χρήση του wget

Για να κατεβάσουμε ένα αρχείο εκτελούμε όπως στο παρακάτω παράδειγμα, στο οποίο κατεβάζουμε την τελευταία έκδοση του wordpress

wget -o wordpress.zip https://wordpress.org/latest.zip

Μόλις η παραπάνω εντολή ολοκληρωθεί θα βρούμε το αρχείο που κατεβάσαμε latest.zip στον τρέχων φάκελο που εκτελέσαμε την εντολή

Αν τυχόν διακόπηκε προηγούμενο κατέβασμα αρχείου και κάναμε τότε μπορούμε να το συνεχίσουμε δίνοντας την παρακάτω εντολή και αλλάζοντας ανάλογα το url

 wget -o wordpress.zip https://wordpress.org/latest.zip

Μπορούμε να προσθέσουμε και όριο στην ταχύτητα που θα κατεβαίνει το αρχείο μας όπως στο παρακάτω παράδειγμα

wget -c http://mydomain.gr/file.zip

Κατέβασμα στο παρασκήνιο μπορούμε να πετύχουμε εύκολα προσθέτοντας την παράμετρο -b στην εντολή μας

wget -b http://mydomain.gr/file.zip

Επίσης αν ο διακομιστής από τον οποίο κατεβάζουμε το αρχείο είναι ασταθής και αργός τότε μπορούμε να προσθέσουμε την παράμετρο --tries=n ώστε να προσπαθήσει n φορές να το κατεβάσει

wget --tries=10 http://mydomain.gr/file.zip

Κατέβασμα πολλαπλών αρχείων από διαφορετικές διευθύνσεις μπορούμε να πετύχουμε εύκολα. Αρχικά δημιουργούμε ένα αρχείο με την εντολή

nano mydownloads.txt

Μέσα βάζουμε τις διευθύνσεις url, μία σε κάθε γραμμή, για παράδειγμα

https://wordpress.org/latest.zip
https://downloads.joomla.org/us/cms/joomla3/3-6-5/joomla_3-6-5-stable-full_package-zip
https://ftp.drupal.org/files/projects/drupal-8.2.4.tar.gz

τώρα μπορούμε να δώσουμε την παραπάνω λίστα με διευθύνσεις ώστε να κατεβούν όλες μαζί

wget -i mydownloads.txt

Αν θέλουμε να κατεβάσουμε ολόκληρο φάκελο τότε η παράμετρος -r είναι απαραίτητη

wget -r http://mydomain.gr/myfolder

Για να κατεβάσουμε σε FTP με χρήστη και κωδικό εκτελούμε εντολή όπως στο παρακάτω παράδειγμα

wget --ftp-user=USERNAME --ftp-password=FTP_PASSWORD URL

To wget είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για όλους όσους εμπλέκονται σε γραμμή εντολής και γράφουν προγράμματα σε αυτήν.