Ο Adminer είναι ένας ελαφρύς διαχειριστής βάσεων δεδομένων τύπου MySQL. Είναι τόσο ελαφρύς που λειτουργεί μόνο με ένα αρχέιο php.

Υπάρχουν πακέτα εγκατάστασης του Adminer τόσο σε Debian, όσο και σε Ubuntu με τη διαφορά ότι έχουν μαζί εξαρτήσεις και διάφορά αρχεία που επί της ουσίας δεν είναι απαραίτητα ώστε να λειτουργήσει ο Adminer.

Στον παρακάτω οδηγό αποφεύγουμε την παραπάνω εγκατάσταση κατεβάζοντας το αρχείο απ' ευθείας από την επίσημη σελίδα του και ρυθμίζοντας ώστε να λειτουργεί σωστά σε NGINX web server.

Αρχικά προχωράμε σε κατέβασμα και εγκατάσταση του Adminer με τις εντολές:

mkdir -p /etc/nginx/adminer
cd /etc/nginx
wget http://www.adminer.org/latest.php -O /etc/nginx/adminer/index.php

Αλλάζουμε τα δικαιώματα του Adminer:

chown -R www-data:www-data /etc/nginx/adminer

Τέλος προσθέτουμε νέο vhost στον nginx γράφοντας

nano /etc/nginx/sites-enabled/adminer

Μέσα στο παραπάνω αρχείο βάζουμε αλλάζοντας ανάλογα τις ανάγκες μας

server {
  listen localhost:80;
  server_name adminer.mydomain.gr;
  
  root /etc/nginx/adminer;
 
  access_log /var/log/nginx/adminer.access.log main buffer=32k;
  error_log /var/log/nginx/adminer.error.log error;
 
  location / {
    index index.php;
    try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
  }	
  
  location ~ \.php$ {
    try_files $uri /index.php =404;
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
  }
}