Ένα συχνό πρόβλημα στην εγκατάσταση του Wordpress, είναι κατά το ανέβασμα ενός αρχείου το μήνυμα The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini.

Με το μήνυμα αυτό το Wordpress μας ενημερώνει ότι το αρχείο που προσπαθούμε να ανεβάσουμε είναι μεγαλύτερο από το όριο που έχει οριστεί στις ρυθμίσεις της php.

Για να διορθώσουμε το λάθος αυτό, πρέπει να μεγαλώσουμε το όριο αυτό και μπορούμε να το πετύχουμε με 4 διαφορετικούς τρόπους

1. Διόρθωση μέσω του .htaccess

Σε αυτό το σενάριο, ανοίγουμε το αρχείο .htaccess, το οποίο βρίσκεται μέσα στον φάκελο του wordpress που έχουμε εγκαταστήσει και προσθέτουμε την παρακάτω γραμμή:

php_value upload_max_filesize 100M

Το 100M δηλώνει 100 megabytes οπότε και μπορούμε να το αλλάξουμε αναλόγως.

Αν θέλουμε να αυξήσουμε και άλλες τιμές της php μέσα από το αρχείο .htaccess ακολουθούμε το παρακάτω παράδειγμα:

php_value memory_limit 256M
php_value post_max_size 32M
php_value max_execution_time 600
php_value max_input_time 900

Οι παραπάνω τιμές αναλυτικά:

  • memory_limit το μέγιστο όριο μνήμης που μπορεί να καταναλώσει το wordpress
  • post_max_size το μέγιστο μέγεθος του body της κάθε σελίδας μας
  • max_execution_time ο μέγιστος χρόνος σε δευτερόλεπτα που μπορεί να περάσει για να τρέξει η σελίδα μας
  • max_input_time ο μέγιστος χρόνος σε δευτερόλεπτα που έχουν για να περάσουν δεδομένω σε μορφή POST και GET

2. Διόρθωση μέσω του functions.php

Το αρχείο functions.php βρίσκεται στον φάκελο του ενεργού θέματος wp-contents/themes/ ή στο wp-config.php που βρίσκεται στον κεντρικό φάκελο του wordpress.

Στο αρχείο wp-config.php προσθέτουμε την παρακάτω γραμμή:

@ini_set( 'upload_max_size' , '100M' );

3. Αλλαγή ρυθμίσεων στην php

Για να μπορέσετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της php, θα πρέπει να αρχικά να εντοπίσουμε που βρίσκεται το αρχείο ρυθμίσεων, εκτελώντας την παρακάτω εντολή

php -i | grep -i php.ini

Θα λάβουμε απάντηση όπως στο παρακάτω παράδειγμα

Configuration File (php.ini) Path => /etc/php/7.0/cli
Loaded Configuration File => /etc/php/7.0/cli/php.ini

Στη συνέχεια ανοίγεται το αρχείο ρυθμίσεων και αλλάζετε την γραμμή της ρύθμισης που θέλετε σύμφωνα με το παρακάτω παράδειγμα

upload_max_filesize = 100M

Τέλος θα πρέπει να επανεκιννήσουμε την php προκειμένου να ενεργοποιηθεί η παραπάνω αλλαγή.

4. Αρχείο php.ini στο webroot

Με τη δημιουργία τοπικού αρχείου php.ini στον φάκελο εγκατάστασης του wordpress, μπορούμε να αντικαταστήσουμε τις προεπιλεγμένες τιμές.

Μέσα στο αρχείο αυτό γράφουμε όπως στο παρακάτω παράδειγμα

upload_max_filesize = 100M

Στο παραπάνω άρθρο είδαμε όλους τους τρόπους που υπάρχουν διαθέσιμοι προκειμένου να διορθώσουμε το πρόβλημα The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini.

Για όλους του πελάτες μας με πακέτο τεχνικής υποστήριξης, η αλλαγή αυτή μπορεί να γίνει από εμάς απλά ανοίγοντας ένα νέο αίτημα τεχνικής υποστήριξης.