Βασικοί Κανόνες IPTables

Με την χρήση των iptables μπορούμε να φτιάξουμε ένα δυνατό σύστημα προστασίας στον διακομιστή μας.

Παρακάτω σας δίνουμε ένα βασικό template, πάνω στο οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας firewall.

# Loopback
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT  
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT

# Established
iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT  
iptables -A OUTPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED -j ACCEPT

# Drop invalid
iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate INVALID -j DROP

# Incoming SSH
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT  
sudo iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 22 -m conntrack --ctstate ESTABLISHED -j ACCEPT

# Outgoing HTTPS
iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --dport 443 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT  
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --sport 443 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT

# Outgoing HTTP
iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --dport 80 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT  
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --sport 80 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT

# Outgoing DNS
iptables -A OUTPUT -p udp -o eth0 --dport 53 -j ACCEPT  
iptables -A INPUT -p udp -i eth0 --sport 53 -j ACCEPT

# Outgoing Ping
iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT  
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -j ACCEPT

# Default chain
iptables -P INPUT DROP  
iptables -P FORWARD DROP  
iptables -P OUTPUT DROP