Υπάρχουν περιπτώσεις που θέλουμε να διαγράψουμε όλα τα δεδομένα από τον σκληρό μας δίσκο, έτσι ώστε να μην μπορεί να γίνει ανάκτηση δεδομένων.

Παρακάτω θα δούμε τρόπους που μπορούμε να το πετύχουμε όμως λάβετε υπ' όψιν σας ότι οι παρακάτω εντολές πρέπει να εκτελεστούν με προσοχή προκειμένου να αποφύγετε απώλεια δεδομένων.

Διαγραφή με μηδενικά

Η πιο απλή λύση είναι να γεμίσουμε τον δίσκο μας με μηδενικά εκτελώντας

dd if=/dev/zero of=/dev/hdΧ bs=1M

Όπου Χ το αντίστοιχο γράμμα του δίσκου που θέλουμε να διαγράψουμε (π.χ. hdc)

Η διαγραφή με μηδενικά είναι απλή και αν ο δίσκος πέσει σε χέρια επαγγελματία πιθανόν να καταφέρουν να ανακτήσουν δεδομένα (ειδικά αν εκτελέσετε την εντολή μόνο μία φορά)

Διαγραφή με τυχαίους χαρακτήρες

Καλύτερη λύση σε σύγκριση με τα μηδενικά, εκτελούμε όπως και παραπάνω:

dd if=/dev/urandom of=/dev/hdX bs=1M
Script για 3πλη διαγραφή

Οι παραπάνω εντολές είναι καλό να εκτελεστούν τουλάχιστον 3 φορές για να είναι η διαγραφή μας μη ανακτήσιμη (ειδικά στην περίπτωση των τυχαίων αριθμών)

Μπορούμε να το πετύχουμε εύκολα με το παρακάτω script

#!/bin/bash 
for n in `seq 3`; do dd if=/dev/urandom of=/dev/hdX bs=1M; done
Ας το κάνουμε Κυβερνητικά

Η Αμερικάνικη κυβέρνηση διαγράφει τους δίσκους με τυχαίους αριθμούς επτά (7) φορές με την χρήση του παρακάτω script

Κατά την γνώμη μας το παρακάτω script είναι λίγο υπερβολικό αλλά για όλους όσους θέλουν να είναι 200% σίγουροι ότι δεν θα γίνει ποτέ ανάκτηση δεδομένων σας το παραθέτουμε

#!/bin/bash 
for n in `seq 7`; do dd if=/dev/urandom of=/dev/sda bs=8b conv=notrunc; done