Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που χρειάζεται να κάνουμε αποστολή e-mail από γραμμή εντολής.

Εγκατάσταση Mailutils/Mailx

Πρώτο βήμα κάνουμε εγκατάσταση το παρακάτω, σύμφωνα με το λειτουργικό μας σύστημα.

  1. Ubuntu/Debian/Mint:
sudo apt-get install mailutils
  1. Arch/Manjaro:
sudo pacman -S mailutils
  1. Centos/Fedora/RedHat:
sudo yum install mailx 
Αποστολή E-Mail

Προχωράμε με την αποστολή e-mail δίνοντας την παρακάτω εντολή

echo "αυτό είναι το κυρίως κείμενο" | mail -s "αυτό είναι το subject" "to@address.com"